Masz pytanie

Masz pytanie lub chciałbyś podzielić się jakąś informacją?

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU MIEJSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
w ZŁOTOWIE
za okres od 15 stycznia 2007 do 24 stycznia 2011

Współczesny świat nie jest przyjazny dzieciom. Panuje wiele zła, przemocy, nierówności, które dla najmłodszych są trudne do zrozumienia i zaakceptowania.
Zachodzące przemiany cywilizacyjne, kulturowe i ustrojowe spowodowały pojawienie się szeregu negatywnych zjawisk, takich jak: bezrobocie, ubóstwo, brutalizacja życia społecznego, które zagrażają rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu.
Sytuacja wielu dzieci w naszym regionie jest bardzo trudna. Polityka społeczna państwa mająca na celu ochronę interesów dziecka jest niewystarczająca. Również niewystarczające są kompensacyjne działania instytucji pozarządowych chroniących i wspomagających dzieci.
Być dzieckiem w warunkach bezrobocia rodziców, ubóstwa, szkoły osaczonej ochroniarzami, niebezpiecznej ulicy – oznacza być dzieckiem mniej szczęśliwym, zagubionym, a to znaczy tracić szczęśliwe dzieciństwo.
Czy deklaracje praw dziecka skutecznie bronią ich praw? Dorośli stanowią prawo, ale często go nie uznają i nie przestrzegają. Sprawy młodszych są pomijane przy konstruowaniu polityki społecznej, a także przy wprowadzaniu kolejnych reform.
Wobec stale zwiększających się zagrożeń i wzrostu liczby dzieci z grupy ryzyka społecznego – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci swoją merytoryczną ofertę kieruje w pierwszej kolejności do „dzieci gorszych szans" – ubogich, zaniedbanych wychowawczo i zdrowotnie, niepełnosprawnych, zagrożonych sieroctwem.
Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kontynuuje piękne tradycje służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym dzieciom, współtworzy nowoczesne oblicze organizacji pozarządowej i podejmuje nowe zadania w charakterze społecznego rzecznika praw dziecka. Uwrażliwia społeczeństwo i władze lokalne na potrzeby, zagrożenia i krzywdy dzieci. Walczy o należne im prawo dotyczące sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka, jego pracy i poglądów.
Realizując różnorodne programy prorodzinne działacze tepedowscy – rzecznicy interesów dziecka wielką wagę przywiązują do podejmowania inspiratorskich działań, w wyniku których powstają nowe formy i rozwiązania uzupełniające państwowy system opieki i wychowania. Uczestniczą w tworzeniu lokalnych strategii oraz programów pomocy dzieciom i rodzinie. To również dotyczy naszego Zarządu.

 

Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Złotowie, w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie:
1. Andrzejewska Alicja prezes
2. Joachim Jęsiek wiceprezes
3. Piotr Brewka wiceprezes
4. Jolanta Kurowska sekretarz
5. Daniela Manikowska skarbnik
6. Helena Kapanusch członek
7. Gizela Grabek członek
8. Bernadeta Jaskólska członek
Skład Komisji Rewizyjnej to:
1. Irena Rogut przewodnicząca
2. Danuta Smakulska członek
3. Agnieszka Dziewiatowska członek

Na terenie miasta działają następujące koła indywidualne:
1. Koło w Szkole Nr 1 w Złotowie
2. Koło w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1
3. Koło w Szkole Podstawowej Nr 2
4. Koło w Gimnazjum Nr 2 w Złotowie
5. Koło w Przedszkolu Nr 1 w Złotowie
6. Koło w Przedszkolu Nr 2 w Złotowie
7. Koło w Przedszkolu Nr 3 w Złotowie
8. Koło w Przedszkolu Nr 4 w Złotowie
9. Koło w I Liceum Ogólnokształcącym w Złotowie
10. Koło w Zespole Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie
11. Koło w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie
12. Koło w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Ogółem w kołach zrzeszonych jest około 1500 członków indywidualnych. Ponadto Towarzystwo wspierane jest przez 5 członków wspierających. Dokonując podsumowania pracy kół, szczególne wyróżnić należy się koło TPD przy Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej, które samodzielnie realizuje programy o profilu artystycznym, pozyskując na ten cel środki z różnych źródeł. Na wyróżnienie zasługują również wszystkie cztery koła działające przy złotowskich przedszkolach, które są współrealizatorami półkolonii letnich, konkursów plastycznych, festiwalu dla przedszkolaków. Członkowie tych kół również ogromną rolę odgrywają przy rozdziale żywności z Unijnego Banku Żywności. Pozostałe koła mają na miarę możliwości również wielkie osiągnięcia. Koło w ZSE organizuje dla młodszych dzieci przedstawienia, koło w ZSEM włączyło się w zbiórkę „góry grosza". Podopieczni z kół przy szkołach podstawowych i gimnazjach byli współrealizatorami sejmików dziecięcych. Dokonywali zbiórek zabawek, książek, przyborów szkolnych przekazując je później tym, którzy takiego wsparcia potrzebowali.
Podejmując próbę zebrania naszych dokonań, już na wstępie trzeba zaznaczyć, że była to kadencja, w czasie której zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawne, a wraz z nimi nowe zasady funkcjonowania i finansowania działalności organizacji pozarządowych. Dlatego też podstawowym zadaniem TPD na wszystkich szczeblach było dostosowanie struktury, programów działania, stylu pracy do zmieniających się warunków. Odwołując się do pięknych tradycji naszego stowarzyszenia Złotowskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci kontynuuje ponad 90 letni dorobek działalności społecznej na rzecz dziecka. Łagodzi krzywdy, które dotykały i dotykają dzieci, choroby, ubóstwo, patologię i pustkę emocjonalną. Znamy aktualne zagrożenia. Śledzimy zmiany w polityce społecznej wobec dziecka i rodziny. Pomagamy rodzicom, władzom samorządowym i państwowym w wypełnianiu obowiązków wobec dzieci. Swoje dotychczasowe osiągnięcia Towarzystwo zawdzięcza przede wszystkim swym członkom, działaczom, osobom bez reszty oddanym sprawom dzieci, których łączy, inspiruje i mobilizuje wspólny cel- dobro dzieci
Mijająca kadencja to nowe formy zdobywania środków na prowadzenie merytorycznej działalności poprzez pisanie programów. Nieśmiało czynione próby zaowocowały pokaźnymi kwotami.

Programy Zarządu Miejskiego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci zrealizowane w latach 2007 - 2011

Lp.

Nazwa programu

Lata

realizacji

 

Liczba uczestników

1

Świetlice socjoterapeutyczne: Przystań, Oaza, Wesołe Urwisy, Sportowcy

2007

2008

2009

2010

 

120

120

120

120

2

Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej

2007

2008

2009

2010

 

100

110

105

100

3

Wolontariat Europejski

2007

 

120

4

Wielkanoc dla wychowanków świetlic

2007

2008

2009

2010

 

120

120

120

120

5

Wigilia dla wychowanków świetlic

2007

2008

2009

2010

 

120

120

120

120

6

Warsztaty makramy dla dzieci i młodzieży

2007

2008

2009

2010

 

120

120

120

120

7

Konkursy plastyczne o różnej tematyce

2007

2008

2009

2010

 

150

200

220

250

8

Półkolonie letnie

2007

2008

2009

2010

 

240

240

240

240

9

Kolonia wypoczynkowo –terapeutyczna w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji

2007

2008

2009

2010

 

48

48

48

48

10

Zimowy turniej piłki halowej

2010

 

200

11

Ogólnopolski projekt „Uwolnij potęgę swojej pasji”

2008

 

25

12

Ogólnopolski projekt - Sejmik Dziecięcy-

„Z podwórka do parlamentu”

 

2010

 

0

30

13

Ogólnopolski projekt „Rzecznictwo, ochrona i monitoring Praw Dziecka” 2008 i 2010-2011

2008

2010

 

100

90

14

Ogólnopolski projekt „Pedagog ulicy”

2008

 

30

15

Ogólnopolski projekt - Spotkanie w Pałacu Prezydenckim z Panią Prezydentową Marią Kaczyńską z okazji Dnia Dziecka-

2009

 

8

 

 

razem

4810

 

Analizując powyższą tabelę stwierdzić należy, że średnio rocznie około 1200 dzieci korzystało z naszych ofert. Było to możliwe dzięki sztabowi osób, które bezinteresownie włączały się w poszczególne działania. I tak w dużym skrócie postaram się przedstawić w sylwetki niektórych osób o wielkim sercu. Moimi zastępcami byli pan Piotr Brewka i pan Joachim Jęsiek. Pan Piotr Brewka dzięki pełnionej służbie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie zna status materialny naszych złotowskich rodzin i dlatego dbał o to aby w naszych placówkach znalazły się przede wszystkim dzieci ze środowisk najbardziej potrzebujących. To dzięki niemu oraz przy wsparciu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej co roku dokonywano kwalifikacji dzieci na placówki wypoczynku. Pan Piotr był zawsze pomocny przy zatwierdzaniu list odbiorców żywności z BGŻ. Dodać należy, że każdorazowo organizował transport i rozładunek darów. Pan Joachim Jęsiek czuwał nad realizacją i rozliczaniem realizowanych Projektów. Często reprezentował nasze Stowarzyszenie na radach pedagogicznych pracowników świetlic, różnych spotkaniach i uroczystościach. Systematycznie uczestniczył w sesjach Rady Miejskiej. Pani Jolanta Kurowska, jako sekretarz, skrupulatnie protokołowała posiedzenia Zarządu. Pani Daniela Manikowska, skarbnik, dbała o finanse naszej organizacji. Ponadto wykonała bezinteresownie wszystkie pieczątki jakie używa nasze Towarzystwo. Wielokrotnie projektowała i wykonywała dyplomy, które wręczaliśmy uczestnikom różnych konkursów.
Od wielu lat jesteśmy organizatorami wypoczynku letniego i zimowego. Tradycyjną formą wypoczynku są organizowane od wielu lat półkolonie o profilu logopedycznym i profilaktycznym. To Panie Jolanta Kurowska, Gizela Grabek, Krystyna Kucharska, Jowita Bednarska, Helena Kapanusch, Halina Szałańska były współorganizatorkami półkolonii letnich, konkursów plastycznych i festiwali piosenki dla przedszkolaków. Półkolonie organizowane były na bazie złotowskich przedszkoli. W ciągu minionej kadencji zorganizowaliśmy 16 turnusów półkolonii logopedyczno – profilaktycznej dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Z tej formy wypoczynku skorzystało około 960 uczestników. Koszt pobytu na półkolonii w minionych latach wynosił od 8 zł do 13 zł za osobodzień. Na półkolonię przyjmowane były dzieci w pierwszej kolejności z rodzin o niskim statusie materialnym, których pobyt opłacany był przez Burmistrza lub Wojewodę oraz dzieci rodziców pracujących, którzy ponosili koszty wyżywienia. W ramach opłaty serwowano trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. W zajęciach programowych uwzględniona została profilaktyka w zakresie uzależnień oraz poradnictwo rodzinne. Zajęcia z tej dziedziny prowadzone były przez wyspecjalizowaną kadrę. W szczególnych przypadkach dzieciom udzielono pomocy psychologicznej. Ponadto prowadzone były zajęcia logopedyczne. Zorganizowano wiele wycieczek nad jezioro Piaskowe, Zaleskie, do zielonej szkoły w Nadleśnictwie. Prowadzono ciekawe zajęcia rekreacyjno-sportowe.


Panowie Wojciech Andrzejewski i Krzysztof Staniewski włączyli się w organizację kolonii wypoczynkowo terapeutycznej w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Była to wyjątkowo udana forma wypoczynku letniego. Odbyły się 4 wyprawy na Słowację, a od samego początku była to już ósma wyprawa. Uczestnicy zakwaterowani byli w internacie Szkoły Hotelowej, w pokojach trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym. W wyprawach tych wzięło udział 192 uczestników. Podczas tych wypraw uczestnicy zwiedzili różne słowackie miejscowości: Smiżany, Predajnę Bańską Bystrzycę, Vrbov, Lewoczę, Nową Spiską Wieś, Keżmerok, Spiski Hrad, Spiską Subotę, Spiską Kapitułę, Brezno, Podberezową i wiele innych. Wędrowali przepięknymi szlakami po Słowackim Raju. Tam wzdłuż rzeki Hornád podziwiali piękną roślinność, głębokie wąwozy, skały o ostrych krawędziach, wspaniałe wodospady. Pokonywali szlaki wiodące po stalowych drabinach i żelaznych włazach. Kąpali się w basenach termalnych. Wjechali kolejką gondolową na Skalnate Pleso u podnóża Łomnicy oraz wyciągiem krzesełkowym na szczyt Chopok. Zwiedzili Beliańską Jaskinię Lodową Dobsińska Jaskinię Lodowa, Jaskinię Damienowską i Ochtińską Jaskinię Aragonitową. Wielkim przeżyciem dla uczestników wyprawy były każdorazowo warsztaty w słowackiej szkole artystycznej w Smiżanach. Instruktorami tych zajęć byli nauczyciele z tej placówki. Nasza młodzież uczyła się tańca dyskotekowego, słowackich piosenek oraz nowych technik plastycznych. W drodze powrotnej każdorazowo uczestnicy zwiedzili Kraków, Wadowice i Częstochowę.
Pan Krzysztof Staniewski prowadził również terapię indywidualną i zbiorową w świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach oświatowych oraz na placówkach wypoczynku letniego. W ciągu minionej kadencji zorganizowaliśmy około 20 wycieczek. Były to wyprawy do Piły, Poznania, Biskupina, Krakowa, Częstochowy, Warszawy, Łeby, Mielna, Osieka, Torunia , Bydgoszczy, Górki Klasztornej, Szymbarka, Wdzydz Kiszewskich, Krakowa, Wadowic, Częstochowy, Konina, Lichenia.
Ponadto TPD współorganizuje ze Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej oraz Caritasem przy Kościele p.w. NMP różne imprezy dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzaliśmy zbiórki odzieży, zabawek, książek, przekazując je dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym. Zorganizowaliśmy spotkania Wielkanocne i Wigilie. Z tej to okazji przygotowano w minionej kadencji około 960 paczek. W organizację tych imprez włączyli się głównie opiekunowie świetlic.
Od 2004 roku prowadzimy cztery świetlice socjoterapeutyczne dla około 120 podopiecznych. Znajdują się one w SP Nr2 „Sportowcy", ZSS Nr1 „Oaza", Zespole Szkół Katolickich „Wesołe Urwisy" i w siedzibie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Przystań". W świetlicach tych pracują doświadczeni pedagodzy, terapeuci, psycholog i wolontariusze. W ciągu minionych lat organizowane są dla uczestników świetlic imprezy integracyjne, wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe. W ramach Program „Młodzież" zrealizowano akcję II Wolontariat Europejski. Niemka Jacquline Puchert, wyjechała 08.01.07, natomiast Francuzka Helena Breton była do 15.03.2007. Wolontariuszki pracowały w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w dwóch przedszkolach.
Świetlica socjoterapeutyczna „Przystań", pod kierunkiem pani Jolanty Surmy, za ogólnopolski projekt pt: "W krainie węzełków", zajęła I miejsce w kraju, otrzymując nagrodę w wysokości 5000 zł na realizację wspomnianego projektu. Dzięki tej wygranej dzieci miały okazję brać udział w podsumowaniu konkursu w Krakowie.
Na bazie świetlic wielu studentów odbyło praktyki studenckie. Mamy stałą grupę wolontariuszy. W ramach dożywiania 600 dzieci otrzymywało produkty żywnościowe z Unijnego Banku Gospodarki Żywnościowej. W minionym okresie rozdzieliliśmy 28 ton żywności. W tym zakresie bardzo ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wszystkimi kołami TPD. Pracownicy MOPS wielokrotnie wspomagają nas swoją radą i doświadczeniem. Nigdy nie odmawiają nam pomocy.
Nie mogę pominąć doskonałej współpracy z Oddziałem Okręgowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Pile. Trudno również nie wspomnieć o wielkiej roli pani Bożeny Zalewskiej i pana Wojciecha Andrzejewskiego. Tandem ten pełni bardzo ważne zadanie w naszym Zarządzie. Pan Wojciech pisze projekty, a pani Bożena dba o prawidłową ich realizację, zgodną z wszelkimi finansowymi paragrafami.
Od kilku lat ściśle współpracujemy z Policją. Wspólnie realizowaliśmy Ogólnopolski Sejmik Dziecięcy „Z podwórka do Parlamentu", którego autorem był ZG TPD i KKWR. W ramach sejmiku przeprowadziliśmy ankietę pt. „Agresja w szkole".
Aktualnie jesteśmy realizatorami kolejnego projektu autorstwa ZG TPD KKWR pt „Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 rejonach na terenie Polski w latach 2010-2011". Program współfinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach tego projektu przeprowadzone będą ankiety w szkołach i placówkach oświatowych, dotyczące przestrzegania Praw Dziecka. Do dyspozycji dzieci i rodziców jest społeczny rzecznik praw dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, psycholog i terapeuta.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Władzami Samorządowymi. Zarząd Miejski TPD ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją, Sądem i placówkami oświaty i kultury. Utrzymujemy ścisły kontakt z lokalną prasą. Promujemy nasze działania w Internecie na stronie www.tpdzlotow.pl . Wymieniamy się doświadczeniami z innymi organizacjami społecznymi.
Wiele satysfakcji daje nam również pomoc w załatwianiu spraw życiowych. Pisaliśmy podania, wnioski, pozwy i petycje. Interweniowaliśmy przy przyspieszenie otrzymania alimentów, mieszkania, adopcji dzieci.
Działalność finansowa i gospodarcza w okresie sprawozdawczym sterowana była przez Prezydium Zarządu Miejskiego TPD, a nadzorowane przez Komisję Rewizyjną. W ciągu minionych 4 lat obroty Zarządu Miejskiego kształtowały się następująco.
2007 rok 210729,92
2008 rok 218578,68
2009 rok 240497,31
2010 rok 242181,32
               911987,23

 

Dochody te to:
  •  Składki członków fizycznych
  •  Składki członków wspierających
  •  Kwoty uzyskane ze sprzedaży nalepek wartościowych
  •  Dotacje
  •  Wpłaty rodziców za pobyt dzieci na placówkach wypoczynku,
  •  Wpłaty z tytułu 1%
Od kilku lat pozyskujemy środki z tytułu 1%. Dbamy o to, aby każde koło mogło skorzystać z tej formy pomocy. W tej dziedzinie musimy nadal jeszcze wiele zrobić, aby przekonać społeczeństwo, że warto nam przekazać te środki ponieważ są zgodnie z ustawą wykorzystane dla dobra dzieci i młodzieży.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 21 posiedzeń Prezydium oraz 10 posiedzeń plenarnych, podczas których rozpatrywano i omawiano węzłowe problemy działalności Towarzystwa. Wszystkie posiedzenie, były protokołowane, a uchwały podejmowano demokratycznie.
Przedstawiając powyższe sprawozdanie dzisiejszemu Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczemu pragnę podkreślić, że jest to przegląd stanu realizacji tylko najważniejszych zadań wykonanych na rzecz naszych najmłodszych Obywateli – Dzieci.
Niezależnie od uregulowań prawnych istota pracy społecznej pozostanie taka sama: wykonywana jest bez wynagrodzenia, a obok profesjonalizmu równie ważna pozostaje chęć niesienia pomocy innym, pasja działania. Takich osób nie brakuje w naszej Organizacji, czego dowodem jest dzisiejsza obecność Państwa. Chcemy nadal rozwijać i wzmacniać ruch społeczny w naszym Towarzystwie.
Szanowni państwo pozwólcie, że w imieniu swoim jak i Prezydium Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci złożę gorące podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, bez pomocy których nie moglibyśmy zrealizować wszystkich zadań.
Niech w naszym codziennym działaniu przyświeca nam myśl, że "Wszystkie dzieci są nasze, a przyszłość naszego społeczeństwa i szczęście naszych dzieci zależy od nas".

Złotów, dnia 24.01.2011 roku